Ochrona danych osobowych


Polityki_prywatności_biblioteki_na_portalu_Facebook

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Wojciech Truchan, z którym można skontaktować się:

  • telefonicznie, pod numerem: 696 575 905;
  • pisemnie na adres Gminnej Biblioteki Publicznej – ul. Paderewskiego 3, 43-330 Wilamowice;
  • na adres poczty elektronicznej: biuro@bibliotekawilamowice.pl.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilamowicach

Administratorem danych osobowych czytelników jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wilamowicach.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • obsługi czytelników w zakresie udostępniania zbiorów bibliotecznych;
  • egzekwowania zwrotu wypożyczonych książek;
  • prowadzenia bieżącej korespondencji z czytelnikami oraz interesantami.

Przetwarzanie danych jest uprawnieniem Administratora (w zakresie prowadzenia bieżącej korespondencji i jej rejestrowania) oraz obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

Dane osobowe czytelników mogą być udostępniane organom administracji publicznej na podstawie przepisów prawa, między innymi w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń od nierzetelnych czytelników.

Dane osobowe czytelników będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, m.in. ustawą o narodowym zasobie archiwalnym.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niepodanie ich powoduje, że korespondowanie z biblioteką oraz korzystanie z zasobu bibliotecznego jest ograniczone bądź niemożliwe.

Każdy czytelnik prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Każdy czytelnik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Nie przewiduje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o dane czytelników.

Informacja o monitoringu na terenie gminnej biblioteki publicznej w Wilamowicach

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilamowicach jest Administratorem systemu monitoringu działającego na terenie placówki przy ul. Paderewskiego 3, 43-330 Wilamowice. Monitoring obejmuje w szczególności: wnętrze biblioteki, wypożyczalnie, czytelnie.

Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa administratora oraz osób przebywających na terenie objętym monitoringiem. Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do innych celów.

Rejestrowanie danych przez system monitoringu:

  • odbywa się na podstawie art. 222 Kodeksu pracy oraz art. 9a ustawy o samorządzie gminnym;
  • jest prawnie uzasadnionym interesem administratora, realizowanym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.

Dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego będą udostępniane jedynie organom państwowym na podstawie przepisów prawa.

Zapis z monitoringu będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Osoba której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo dostępu do zapisu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich.

Osoba której wizerunek został utrwalony ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.

Nie przewiduje się zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji w oparciu o zapisy monitoringu.

Wyszukiwarka

NPRCz

Narodowy program rozwoju czytelnictwa

Gminna Biblioteka Publiczna Wilamowice

Dyrektor BARBARA GRABOWSKA
Paderewskiego 3
43-330 Wilamowice
Telefon: +48 (033) 845 71 93
Faks: +48 (033) 845 71 93

Warto odwiedzić:

Biblioteka Narodowa Biuletyn Informacji Publicznej

Polub nas na facebooku: